2021/03/31

Name of Major Shareholders Shareholding Shareholding (%)
TTY Biopharm 21,687,177 56.48
Hong, Ding-Wei 3,153,730 8.21
Pan, Ya-Chi 1,324,000 3.45
Wang, Ying-Chun 1,128,000 2.94
Dawan Technology Co., Ltd. 805,941 2.10
Microbio Co., Ltd. 386,240 1.01
Lin, Rong-Jin 350,194 0.91
Chien, Mei-Ying 291,000 0.76
Liu, Ying-Chang 264,300 0.69
Li, Wen-Xing 224,000 0.58