2020/6/19


 
Name of Major Shareholders Shareholding Shareholding (%)
TTY Biopharm 21,687,177 56.48
Hong, Ding-Wei 3,611,730 9.41
Pan, Ya-Chi 3,388,000 8.82
Wang, Ying-Chun 1,434,000 3.73
Dawan Technology Co., Ltd. 805,941 2.10
Microbio Co., Ltd. 386,240 1.01
Lin, Rong-Jin 350,194 0.91
Liu, Ying-Chang 250,300 0.65
Chang, Wen-Ling 198,889 0.52
Li, Wen-Xing 196,000 0.51