2023/06/21

Name of Major Shareholders Shareholding Shareholding (%)
TTY Biopharm 21,687,177 56.48
Dawan Technology Co., Ltd. 805,941 2.10
TransGlobe Life Insurance Inc. 720,000 1.88
Hong, Ding-Wei 432,730 1.13
Microbio Co., Ltd. 386,240 1.01
Lin, Rong-Jin 350,194 0.91
Liu, Ying-Chang 282,300 0.74
Pan, Ya-Chi 280,000 0.73
Li, Wen-Hsing 268,000 0.70
Hsieh, Bing-Yu 225,000 0.59