2022/03/31

Name of Major Shareholders Shareholding Shareholding (%)
TTY Biopharm 21,687,177 56.48
Dawan Technology Co., Ltd. 805,941 2.10
Hong, Ding-Wei 432,730 1.13
Microbio Co., Ltd. 386,240 1.01
Lin, Rong-Jin 350,194 0.91
Pan, Ya-Chi 303,000 0.79
Liu, Ying-Chang 282,300 0.74
Li, Wen-Hsing 235,000 0.61
Shih, Kuei-Tang 218,000 0.57
Chen, Chi-Sheng 205,000 0.53